برنامه سازی پیشرفته


جلسه‌ی اول: شنبه-10/11/94

نوع string، توضیح namespace و ...


فایل pdf جلسه ی اول
کدهای جلسه‌ی اول

جلسه ی دوم : دوشنبه-12/11/94

vectors, functions and parameter calls, struct


فایل pdf جلسه ی دوم
کدهای جلسه‌ی دوم

تمرین سری 1 - وکتور

تمرین سری اول

جلسه ی سوم: شنبه-17/11/94

مقدمه ای بر پروژه‌های ویندوزی توسط سی شارپ - رویدادها-خصیصه ها و المان ها - نوشتن برنامه جمع دو عدد و چاپ در لیبل


فایل pdf جلسه ی سوم
کد جلسه سوم

جلسه ی چهارم: دوشنبه-19/11/94

c++: انواع داده ای شامل typedef، union و enum - مقدمه ای بر شئ گرایی (OOP)


فایل pdf جلسه ی چهارم
کد جلسه چهارم

C#: رویدادهای ماوس - موقعیت ماوس در صفحه - بازی راهروی اعصاب!

صفحاتی از کتاب شامل آموزش قدم به قدم دو نمونه کد تشریح شده در کلاس

تمرین سری 2 - انواع داده ای دیگر - مقدمه ای بر شئ گرایی

دانلود فایل تمرین سری دوم

جلسه ی پنجم: شنبه-24/11/94

c++:مقدمه ای بر شئ گرایی و تابع سازنده - scope resulution


فایل pdf جلسه ی پنجم
کد جلسه پنجم

C#: کار با کنترل تایمر - بازی جمع اعداد

فیلم در کانال آپارات

جلسه ی ششم: دوشنبه-26/11/94

c++: مثال های بیشتر از کلاس-شئ-تابع سازنده - استفاده از یک کلاس در کلاس دیگر


آدرس منبع مطالعاتی جلسه ششم

تمرین سری 3 - شئ گرایی

دانلود فایل تمرین سری سوم
فایل راهنمای تمرین سری سوم

جلسه ی هفتم: شنبه-01/12/94

c++:آشنایی با روابط decomposition بین کلاس ها و مساله تابع سازنده ها - تبدیل رشته به عدد - اشاره گرها و تفاوت * و &


فایل pdf جلسه ی هفتم
کد جلسه هفتم

C#: آشنایی با try-catch - مبانی validation و استفاده از suppresskeypress در رویداد keydown

فیلم در کانال آپارات

جلسه ی هشتم: دوشنبه-03/12/94

c++: مفاهیم new ، delete ، pointer To Class و نکاتی پیرامون بهبود کلاس date


فایل pdf جلسه ی هشتم
کد جلسه هشتم

لازم به ذکر است که کد شبیه سازی توپ و کد مربوط به کلاس تاریخ از وب سایت زیر کپی برداری شده است:

http://ramtung.ir/apnotes/html/07_OOIntro.html

در صورتی که کدهای مربوط به کلاس تاریخ را کامل متوجه نشده اید، میتوانید به سایت مکتب خانه بروید و فیلم ارایه ی همین کد توسط آقای خسروی از دانشگاه تهران را مشاهده کنید

دانلود

تمرین سری 4 - شئ گرایی و اشاره گر

دانلود فایل تمرین سری چهارم
فایل راهنمای تمرین سری چهارم ------

جلسه ی نهم و دهم: شنبه-08/12/94 و دوشنبه-10/12/94

شبیه سازی حرکت توپ در میز - تفاوت association و composition - اشاره گر this به شئ جاری


فایل pdf جلسه ی نهم و دهم
کد جلسه نهم و دهم

لازم به ذکر است که کد شبیه سازی توپ و کد مربوط به کلاس تاریخ از وب سایت زیر کپی برداری شده است:

http://ramtung.ir/apnotes/html/08_Billiards.html

در صورتی که کدهای مربوط به شبیه سازی حرکت توپ در میز را کامل متوجه نشده اید، میتوانید به سایت مکتب خانه بروید و فیلم ارایه ی همین کد توسط آقای خسروی از دانشگاه تهران را مشاهده کنید


C#: شروع ماشین حساب - آشنایی با منو در سی شارپ

لطفا ماشین حسابی 10 رقمه با 4 عمل اصلی بنویسید

تمرین سری 5 - شئ گرایی: ارسال اشاره گر به تابع - کاربرد کلمه کلیدی new - کاربرد this- رابطه ی ssociation

دانلود فایل تمرین سری پنجم

جلسه ی یازدهم: شنبه-15/12/94

c++ : operator overloading


فایل pdf جلسه ی یازدهم
کد جلسه یازدهم

منبع این جلسه سایت زیر بوده است:

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/templates/

C#: کار با فایل

در این جلسه به dialog های save - open - color پرداخته و همچنین readalltext - appendalltext- writealltext از کلاس File در فضای نام System.Io بررسی شد

جلسه ی دوازدهم: دوشنبه-17/12/94

c++ : operator overloading, const


فایل pdf جلسه ی دوازدهم
کد جلسه دوازدهم

تمرین سری 6 - سربارگذاری عملگرها

دانلود فایل تمرین سری ششم

جلسه ی سیزدهم و چهاردهم: شنبه-14/01/95 , دوشنبه-16/01/95

c++ : رسیدگی به خطاها


فایل pdf جلسه ی سیزدهم و چهاردهم
کد جلسه سیزدهم و چهاردهم

تمرین سری 7 - رسیدگی به خطاها

دانلود فایل تمرین سری هفتم

جلسه ی پانزده و شانزدهم: شنبه-21/01/95 , دوشنبه-23/01/95

c++ : UML: class diagram - ارث بری


فایل pdf جلسه ی 15 و 16
کد جلسه 15 و 16

C#: listbox

کد سی شارپ

جلسه ی هفدهم: شنبه-28/01/95

c++ : مرور ارث بری و نمودارهای UML - dynamic binding و static binding ، مباحث مربوط به چند ریختی

فایل pdf جلسه ی 17

جلسه ی هجدم: دوشنبه-30/01/95

c++ : کلاس abstract و متدهای مجازی خالص - چندریختی

فایل pdf جلسه ی 18
کد جلسه ی 18

تمرین سری 8 - ارث بری - چندریختی - متدهای مجازی و مجازی خالص - کلاس مجرد یا نتزاعی (abstract)

دانلود تمارین سری هشتم

جلسه ی نوزدهم: شنبه-04/02/95

c++ :مطالعه ی موردی مثال روبوفایت

فایل pdf جلسه ی 19
کد جلسه ی 19

جلسه ی بیستم: دوشنبه-06/02/95

c++ :ربات داعشی - استاتیک - سینگلتون

فایل pdf جلسه ی 20
کد جلسه ی 20

تمرین سری 9

دانلود فایل تمرین سری نهم

آمادگی میانترم و امتحان شنبه-11/02/95 , دوشنبه-13/02/95

فایل آزمون میانترم
فایل منبع آزمون میانترم -1
فایل منبع آزمون میانترم - 2

جلسه ی بیست و یک و بیست و دوم: شنبه-18/02/95 , دوشنبه-20/02/95

c++ :مدیریت حافظه در کلاس‌ها


فایل pdf جلسه ی 21 و 22
کد جلسه ی 21 و 22

تمرین سری 10

1) تمرین ۵ از بخش سربارگذاری عملگرها (کلاس BigInt) را مجدداً انجام دهید با این شرط که ارقام را به جای بردار در آرایه‌ای که به طور پویا تخصیص یافته نگهدارید. اعضای کلاس را به طور کامل پیاده‌سازی کنید.
ارسال به ایمیل cpp1395+seri10@gmail.com
مهلت : دوشنبه 27 اردیبهشت
پاسخگویی به یک سوال تشریحی به صورت آنلاین

جلسه ی بیست و سوم: شنبه-25/02/95

c++ :لیست پیوندی

فایل pdf جلسه ی 23
کد جلسه ی 23

C#: ایجاد یک فرم جدید و نمایش آن

فایل pdf سی شارپ

جلسه ی بیست و چهارم: دوشنبه-27/02/95

c++ :لیست پیوندی با تکرار کننده، کلاس های تو در تو، قالب ها

فایل pdf جلسه ی 24
کد جلسه ی 24

تمرین سری 11 - لیست پیوندی و تکرار کننده

تمرین سری 11

تمرین سری 12 - قالب ها

تمرین سری 12

جلسه ی بیست و پنجم: دوشنبه-03/03/95

c++ :مقدمه ای بر اشاره گر به توابع و ارسال تابع به عنوان آرگومان تابع، مقدمه ای بر STL

فایل pdf جلسه ی 25
کد جلسه ی 25

جلسه ی بیست و ششم(آخرین جلسه): چهارشنبه-05/03/95

c++ :STL

فایل pdf جلسه ی 26
کد جلسه ی 26

تمرین سری 13 -STL

تمرین سری 13

پروژه ی نهایی

پروژه نهایی - مهلت اعلام آمادگی برای تحویل تا 29 خرداد